Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Osmo Clean gevestigd te Nijmegen aan de Aldenhof 5021 6537 EB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen op 7 juni 2007 onder nummer 09170624.

<< Menu >>
K
P

 

Algemene Voorwaarden Osmo Clean

 

Algemene Voorwaarden van Osmo Clean gevestigd te Nijmegen aan de Aldenhof 5021 6537 EB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen op 7 juni 2007 onder nummer 09170624.

 

1. DEFINITIES
1.1 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Osmo Clean een opdracht  tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven. 
1.2  Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Osmo Clean uit anderen hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle Werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder Werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan:het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden van uiteenlopende aard voor zowel bedrijven als particulieren.
1.3  Overeenkomst: iedere overeenkomst terzake van het verrichten van de Werkzaamheden die tussen partijen tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

 

2. ALGEMEEN
2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomst gesloten tussen Osmo Clean en opdrachtgever. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen en deze zaak door Osmo Clean schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Osmo Clean op te stellen opdrachtbevestiging.
2.2 Afspraken met personeel van Osmo Clean binden Osmo Clean niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Osmo Clean zijn bevestigd.
2.3 Andere voorwaarden dan deze worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden dan wel afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover beide partijen een dergelijke zaak schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens schriftelijk bevestigd.

 

3. OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen van de zijde van Osmo Clean zijn - tenzij uitdrukkelijk  anders overeengekomen vrijblijvend. Osmo Clean is pas gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en het dan geldende uurtarief.
3.3 Alle door Osmo Clean opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdracht bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
3.4 Osmo Clean behoud zich het recht voor om stijging van één of meer van de  kostenelementen (waaronder ook, doch niet uitsluitend wordt verstaan lonen en sociale premies) aan Opdrachtgever door te berekenen. Een zodanige prijsverhoging zal minimaal 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn, schriftelijk door Osmo Clean aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever is in dat geval bevoegd om binnen zes weken na dagtekening van de brief afkomstig van Osmo Clean zoals bedoeld in de vorige zin, de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven.

 

4. OPDRACHTEN
4.1 Bij twijfel over de inhoud van de Overeenkomst, wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Indien Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst of de wijze waarop daar  uitvoering aan wordt gegeven op enig moment wenst te wijzigen, zal Osmo Clean hieraan tegemoet komen, indien en voor zover dit, aar haar oordeel, redelijkerwijs mogelijk is. Worden de bedoelde wijzigingen door Opdrachtgever niet schriftelijk maar mondeling opgegeven, dan is het risico  van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de wijzigingen schriftelijk door Osmo Clean zijn bevestigd.
4.3 Indien een wijziging in de Overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2 hiervoor, welke door Osmo Clean is geaccepteerd, hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden deze hogere kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.4 Opdrachten van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te  verrichten werkzaamheden.
4.5 Osmo Clean behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de  opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.6 Alle andere Overeenkomsten dan de Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
4.7 Bij opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste één maand; opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. De Overeenkomst wordt stilzwijgend met een periode van 1 jaar verlengd.

 

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 Elke gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van een gedeelte van samengestelde Overeenkomsten, kan worden gefactureerd, in welk geval dit gedeelte wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11.
5.2 Uitvoering van de Overeenkomst geschiedt zoveel mogelijk binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De overeengekomen uitvoering - of leveringstermijn is slechts indicatief en geldt slechts als fataal indien de opdrachtgever Osmo Clean bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Osmo Clean schriftelijk is bevestigd.
5.3 Indien de Opdrachtgever enige voor hem uit de Overeenkomst met Osmo Clean voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst of na afloop daarvan mocht blijken dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, heeft Osmo Clean het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de Opdrachtgever op te schorten en zelfs alle Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Alles wat door Opdrachtgever aan Osmo Clean verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
5.4 Osmo Clean is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van Osmo Clean een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Osmo Clean, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Osmo Clean het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.6 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken/faciliteiten zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen benodigd voor en goede uitvoering van de opdracht.

 

6. OVERMACHT EN ONTBINDING
6.1 Storingen in de bedrijfsvoering van Osmo Clean tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Osmo Clean door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Osmo Clean van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
6.2  In geval van overmacht zal Osmo Clean daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever.
Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, is Osmo Clean gerechtigd te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen  worden verrekend.
6.3 Partijen zijn, onverminderd hun recht tot ontbinding in geval van toerekenbare tekortkoming op grond van het bepaalde in artikel 6:265  Burgerlijk Wetboek, bevoegd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij:
a. de andere partij diens faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b. de andere partij surséance van betaling aanvraagt of aan hem surséance van betaling wordt verleend;
c. de andere partij zijn onderneming liquideert en/of zijn activiteiten staakt.
6.4  Indien één van partijen gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden en hij van dit recht gebruik maakt, is Opdrachtgever verplicht Osmo Clean over het  reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst naar evenredigheid te betalen en alle in het kader van de Overeenkomst door Osmo Clean gemaakte kosten te vergoeden.
6.5 De artikelen 7:408 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

7. KLACHTEN EN GARANTIE
7.1 Klachten dienen steeds schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Overeenkomst aan Osmo Clean kenbaar te worden gemaakt. Osmo Clean is niet aansprakelijk voor schrijffouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg geldt de uitleg van Osmo Clean als bindend, tenzij het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen.
7.2 Eventuele gebreken aan een deel van de geleverde Werkzaamheden en/of goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
7.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
7.4 Eventuele gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
7.5 Op geleverde goederen is Osmo Clean nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Osmo Clean verstrekte garantie.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Osmo Clean draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook  genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan – waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan directe en indirecte (bedrijfs) schade, gederfde winst en immateriële schade - anders dan voor schade ontstaan tengevolge van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Osmo Clean. De aansprakelijkheid van Osmo Clean is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de door Osmo Clean te  verrichten Werkzaamheden c.q. de door haar te leveren goederen, tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.
8.2 Opdrachtgever is gehouden Osmo Clean te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Osmo Clean instellen ter zake van schade ontstaan door of met de Osmo Clean geleverde diensten.
8.3 Indien een Opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8.4 Adviezen worden door Osmo Clean naar beste weten en te goeden trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
8.5 Evenmin aanvaardt Osmo Clean enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van onjuiste of onvolledige gegevens, evenals ten gevolge van het niet verwerken van gegevens waarvan de ontvangst niet uitdrukkelijk door Osmo Clean is bevestigd.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niet op het moment van de feitelijke aflevering, maar pas op Opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Osmo Clean gesloten Overeenkomst is nagekomen:
 - De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
 - De tegenprestatie(s) met betrekking tot, krachtens de overeenkomst(en), door Osmo Clean verrichte of te verrichten diensten;
 - Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgever van (een) Overeenkomst(en).
9.2 Het is Osmo Clean toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde Werkzaamheden en deze foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden.

 

10. BETALINGEN
10.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand of indien de overeengekomen prijs naar de mening van Osmo Clean daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Osmo Clean is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende  zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, in Euromunt. Osmo Clean heeft het recht contante betaling te verlangen.
10.3  Bij overschrijding van een betalingstermijn als bedoeld in de artikelen 10.1 en/of 10.2, is Osmo Clean bevoegd de Opdrachtgever rente te berekenen over het verschuldigde factuurbedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Osmo Clean moet maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,00 (honderd Euro).

 

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp  en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Osmo Clean is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
11.2 Bij glasbewassing werkzaamheden aan de buitenzijde van het object c.q. gebouw is het Osmo Clean toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen zoals hangsteigers en loopbruggen, voor zover aanwezig en nodig.
11.3 De Opdrachtgever verplicht zich afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, kosteloos ter beschikking te stellen.
11.4  Osmo Clean zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten en A.O.W.; zij vrijwaart de Opdrachtgever van alle eventuele aanspraken dien aangaande.

 

12. GESCHILLEN
12.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

13. SLOTBEPALING
13.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.